Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko r. vaiko/mokinio SUP įvertinimo, specialiojo ugdymo(si) skyrimo ir organizavimo tvarkos aprašas

VAIKO/MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO, SPECIALIOJO UGDYMO(SI) SKYRIMO IR ORGANIZAVIMO JURBARKO RAJONE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaiko/mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimo ir specialiojo ugdymo(si) skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų/mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu ir socialiniu aspektais (toliau – Įvertinimas) ir Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, specialiosios, socialinės pagalbos (toliau – Švietimo pagalba) skyrimo ir organizavimo vaikams/mokiniams nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804), Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 (Žin., 2011, Nr. 93-4428); Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220), Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395), Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396), Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396, (Žin., 2011, Nr. 97-4600), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 (Žin., 2004, Nr. 100-3729; 2011, Nr. 99-4675, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu (Žin., 2011-04-13, Nr. 45-2121).

2. Pagrindinės sąvokos:

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas.
Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.
Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas.
Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.
Specialusis ugdymas - specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias.
Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.
Specialiųjų poreikių asmenys - vaikai ir suaugusieji, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenės gyvenime.
Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo) teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti ugdymo(si) veiksmingumą.

3. Aprašas reglamentuoja Jurbarko rajono teritorijoje gyvenančių ir/ar Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose ugdomų vaikų/mokinių Įvertinimo, Specialiojo ugdymo(si) ir/ar Švietimo pagalbos skyrimo ir organizavimo tvarką.

4. Vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, atskirais atvejais – mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdyti.

5. Specialiosios, pedagoginės, socialinės ir psichologinės pagalbos teikimą rajone koordinuoja Jurbarko savivaldybės Švietimo skyrius ir Jurbarko švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.

II. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMO(SI) IR(AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO TVARKA

6. Įvertinimo tikslas – nustatyti pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiam vaikui/mokiniui optimalias ugdymo(si) sąlygas.

7. Įvertinimą atlieka:
7.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);
7.2. Jurbarko švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba);

8. Specialųjį ugdymą(si) ir(ar) Švietimo pagalbą skiria:
8.1. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą);
8.2. Tarnybos vadovas (Specialųjį ugdymą(si), Švietimo pagalbą).

9. Įvertinimo, Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose:
9.1. Mokinio stebėjimo kortelėje (toliau – Kortelė) (1 priedas);
9.2. Anketoje (2 priedas);
9.3. Mokinio ugdymo(si) pasiekimų apraše (toliau – Pasiekimų aprašas) (3 priedas);
9.4. Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 priedas);
9.5. Pažymoje dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Tarnybos pažyma dėl Įvertinimo) (7 priedas);
9.6. Pažymoje dėl Specialiojo ugdymo(si) ir Švietimo pagalbos skyrimo (toliau – Pažyma dėl skyrimo) (8 priedas);
9.7. Pažymoje dėl logopedinės pagalbos skyrimo (10 priedas);
9.8. Pranešime dėl logopedinės pagalbos nutraukimo (12 priedas);
9.9. Individualiuose psichologinio, pedagoginio, socialinio, logopedinio ir medicininio vertinimo protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.

10. Ikimokyklinio amžiaus vaiko, auginamo namuose, specialiųjų ugdymo(si) poreikių Įvertinimo ir Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:
10.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems kyla vaiko ugdymo(si) sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo;
10.2. Tarnybos specialistai atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl įvertinimo (7 priedas). Įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais (globėjais, rūpintojais);
10.3. Tarnyba prireikus skiria Specialųjį ugdymą(si) ir(ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

11. Vaiko/mokinio, ugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymo(si) poreikių Įvertinimo ir Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:
11.1. Pedagogas pildo Kortelę (1 priedas) (ikimokyklinio ugdymo mokykloje) ar Anketą (2 priedas) (bendrojo ugdymo mokykloje) ir kreipiasi į Komisiją, kai jam iškyla mokinio ugdymo(si) sunkumų ir(ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
11.2. Komisija, gavusi Kortelę(es) (1 priedas) ar Anketą(as) (2 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). Siekiant išsamesnio įvertinimo, Komisijos nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus;
11.3. Komisija, nustačiusi mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygį ir nusprendusi, kad mokiniui reikalinga Švietimo pagalba (socialinė, logopedinė, psichologinė), pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas). Tėvams sutikus, Švietimo pagalbos skyrimas įforminamas mokyklos vadovo sprendimu.
11.4. Komisija, iškėlusi prielaidą, kad mokiniui reikia skirti Specialųjį ugdymą(si) (pritaikyti, individualizuoti bendrąsias programas ir(ar) skirti specialiojo pedagogo pagalbą), gavusi Sutikimą (6 priedas), kreipiasi į Tarnybą dėl išsamesnio Įvertinimo. Komisija pateikia Tarnybai Kortelės(ių) (1 priedas) ar Anketos(ų) (2 priedas) kopijas, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbus, piešinius, mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus;
11.5. Tarnyba atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl Įvertinimo (7 priedas). Įvertinimo rezultatus jį atlikę Tarnybos specialistai kolegialiai aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu(iais) pedagogu(ais), prireikus skiria Specialųjį ugdymą(si) ir(ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas). Tėvams sutikus, vadovaujantis šia Pažyma, Specialusis ugdymas(is) ir(ar) Švietimo pagalba įforminami Tarnybos vadovo sprendimu;
11.6. Tarnyba kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis klausos sutrikimą (arba kochlearinį implantą), kreipiasi į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą dėl Įvertinimo, Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymo(si) aplinkos pritaikymo;
11.7. Tarnyba kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys turintis regos sutrikimą (arba yra kurčneregys), kreipiasi į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą dėl Įvertinimo, Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymo(si) aplinkos pritaikymo;
11.8. Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo, jei tai rekomenduota ankstesniojo Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija nutaria patikslinti išvadą apie raidos sutrikimą ir(ar) specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Ugdantis(-ys) pedagogas(-i) ir su mokiniu dirbantys Švietimo pagalbos specialistai pateikia Komisijai užpildytą Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymo(si) pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje. Komisija pateikia Tarnybai Kortelės(ių) (1 priedas) ar Anketos(ų) (2 priedas) kopijas, Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokytojo(ų) parengtas ugdomųjų dalykų programas (pritaikytas, individualizuotas), pagal kurias buvo ugdytas mokinys;
11.8. Tarnyba atlieka pakartotinį Įvertinimą ir pildo Tarnybos pažymą dėl Įvertinimo (7 priedas), Įvertinimo rezultatus jį atlikę Tarnybos specialistai kolegialiai aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu(iais) pedagogu(ais), priima sprendimą dėl Specialaus ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos tęsimo ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas);

12. Vaikų/mokinių, gaunančių Specialųjį ugdymą, sąrašą Komisijos pirmininko raštu suderintą su Tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius. Sąrašai parengiami iki einamųjų metų rugsėjo mėn. ir sausio mėn. paskutinės darbo dienos.

13. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre.

14. Mokiniui, padarius pažangą ir pasiekus bendrosiose programose numatytą patenkinamą pasiekimų lygį, Komisija, raštu kreipiasi į Tarnybą dėl Specialiojo ugdymo(si) nutraukimo ir pateikia Kortelės(ių) (1 priedas) ar Anketos(ų) (2 priedas) kopijas bei Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją. Tarnyba, išnagrinėjusi Komisijos pateiktus dokumentus, Specialųjį ugdymą(si) Tarnybos vadovo sprendimu nutraukia arba atlieka pakartotinį Įvertinimą.

15. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, Specialiojo ugdymo(si) ar(ir) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateiktas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Mokyklos vadovas raštu informuoja Tarnybą.


III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

15. Specialiosios pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių turinčio vaiko/mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.
15.1. Specialioji pagalba teikiama formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklose.
15.2. Specialiosios pagalbos vaikams/mokiniams teikėjai – mokytojo padėjėjai.
15.3. Mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos vaikui/mokiniui ar (ir) vaikų/mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir dėl įgytų ir/ar įgimtų sutrikimų negalintiems savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.
15.4. Mokytojo padėjėjas padeda vaikui/mokiniui ar (ir) vaikų/mokinių grupei atlikti su ugdymu(si), savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.
15.5. Mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje yra vaikas/mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.
15.6. Specialiosios pagalbos reikalingumą vaikui/mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įvertina ir specialiosios pagalbos teikimą skiria Tarnyba, atsižvelgusi į sveikatos priežiūros įstaigos specialistų išvadas, įvertinusi vaiko/mokinio raidos sutrikimą ir nustačiusi specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
15.7. Specialioji pagalba vaikams/mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, teikiama ugdymo proceso metu.
15.8. Specialiosios pagalbos teikėjai prireikus dalyvauja Mokytojų tarybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariant individualaus darbo su vaiku/mokiniu ar (ir) vaikų/mokinių grupe planus, programas, būdus, metodus ir pagalbos intensyvumą.

16. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo(si) veiksmingumą.
16.1. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama mokykloje ir mokinio namuose (skyrus mokymą namuose).
16.2. Specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
16.3. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjai – Tarnybos ir mokyklų specialieji pedagogai ir logopedai.

17. Logopedo etatas gali būti steigiamas:
17.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi 25–30 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba;
17.2. mokykloje, vykdančioje pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi 40–45 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga logopedo pagalba;
17.3. mokykloje, vykdančioje pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, jei joje mokosi 55–60 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

18. Logopedo pagalbos skyrimo ir teikimo tvarka:
18.1. Logopedas, gavęs Sutikimą (9 priedas), įvertina vaiko/mokinio kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir nustato specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygį.
18.2. Prireikus skiria logopedinę pagalbą ir pildo Pažymą dėl logopedinės pagalbos skyrimo (10 priedas). Tėvams sutikus, logopedinės pagalbos skyrimas įforminamas mokyklos vadovo sprendimu.
18.3. Numato logopedinės pagalbos intensyvumą bei logopedinių pratybų laiką, apie tai raštiškai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir gauna jų Sutikimą (11 priedas).
18.4. Logopedinės pagalbos mokykloje teikimo galimybės aptariamos Komisijoje.
18.5. Logopedinės pagalbos gavėjų sąrašą, Komisijos pirmininko raštu suderintą su Tarnyba, tvirtina Mokyklos direktorius. Sąrašai parengiami iki einamųjų metų rugsėjo mėn. ir sausio mėn. paskutinės darbo dienos.
18.6. Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai). Logopedas pratybas veda savo kabinete.
18.7. Logopedas atlieka pirminį Įvertinimą, sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų/mokinių kalbos ugdymo programas, teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo klausimais, konsultuoja mokytojus rengiant individualizuotas, pritaikytas bendrąsias programas.
18.8. Mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, logopedinė pagalba vaikams teikiama, suderinus su ugdančiąja veikla. Mokykloje, vykdančioje pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas, logopedinė pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu.
18.9. Vaikui/mokiniui padarius pažangą ar dėl kitų priežasčių nutraukus logopedinę pagalbą, logopedas raštiškai apie tai Pranešimu (12 priedas) informuoja vaiko/mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

19. Specialiojo pedagogo etatas gali būti steigiamas:
19.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi 20–24 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba;
19.2. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi 20–27 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba;
19.3. mokykloje, vykdančioje pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, jei joje mokosi 20–30 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba.

20. Specialiojo pedagogo etatas, turint finansinių galimybių, gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui.

21. Specialiojo pedagogo pagalbos skyrimo ir teikimo tvarka:
21.1. Specialiojo pedagogo pagalbą skiria/nutraukia Tarnyba.
22.2. Pagrindinė specialiojo pedagogo darbo forma yra specialiosios pamokos, kurios vedamos individualiai, pogrupiui (2–4 mokiniai) ar grupei (5–8 mokiniai).
22.3. Specialusis pedagogas atlieka pirminį Įvertinimą, padeda specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, teikia rekomendacijas mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) negalių, sutrikimų ir sunkumų turinčių mokinių ugdymo klausimais, konsultuoja mokytojus rengiant individualizuotas, pritaikytas bendrąsias programas.
22.4. Specialusis pedagogas pagalbą teikia savo kabinete ir/ar klasėje (grupėje) ugdymo proceso metu.

23. Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti vaikų/mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos mokykloje kūrimą, padėti vaikams/mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

24. Psichologinė pagalba teikiama Tarnyboje, Mokykloje ir išskirtinais atvejais vaiko namuose (esant atitinkamam asmens sveikatos priežiūros gydytojų konsultavimo komisijos sprendimui).
24.1. Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai kreipiasi:
24.1.1. vaikas/mokinys (savarankiškai);
24.1.2. vaiko/mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
24.1.3. mokytojai, gavę vaiko/mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
24.1.4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
24.2. Psichologinė pagalba Tarnyboje teikiama, kai kreipiasi:
24.2.1. vaikas/mokinys (savarankiškai);
24.2.2. vaiko/mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
24.2.3. Mokyklos Komisijos pirmininkas (pavaduotojas, įgaliotas Komisijos narys), kai mokinys siunčiamas Komisijos sprendimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
24.2.4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, mokykloje nesant psichologo.

25. Mokyklos psichologo etatas gali būti steigiamas mokykloje esant nuo 301 iki 600 vaikų/mokinių (esant galimybėms – ir mažesniam vaikų/mokinių skaičiui);

26. Mokyklose, kuriose nėra psichologinę pagalbą teikiančių specialistų, pagalbos teikimą užtikrina savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ar (ir) Tarnyba.

27. Ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos pritaikomos ar individualizuojamos, atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis Tarnybos išvadomis bei rekomendacijomis. Pritaikyto ugdymo programas ir individualizuotas programas rengia ugdantys mokytojai pagal mokykloje nustatytą tvarką.

28. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, brandos egzaminus, įskaitas) pagal bendrojo ugdymo programas mokykla vykdo vadovaudamasi mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašais.

 

IV. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR(AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS

29. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, išvykus į kitą mokyklą, jo Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami kitai mokyklai tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišku sutikimu.

30. Įvertinimo, Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai mokykloje ir Tarnyboje saugomi, kol asmeniui sukanka 25 metai. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai sunaikinami.

31. Komisija ir Tarnyba atsako už Įvertinimo, Specialiojo ugdymo(si) ir(ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentų konfidencialumą.

32. Komisija ir Tarnyba, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, informaciją apie mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir jų tenkinimą teikia suinteresuotoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

 

 

Atnaujinta Ketvirtadienis, 12 vasario 2015 22:08