Spausdinti šį puslapį

Skelbiama atranka Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d., pagal terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. lapkričio 7 d.

 

Atrankos būdas – pokalbis.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai

 1. Asmuo, einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

      1.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka bei mokantis valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

      1.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą Socialinių mokslų studijų srities Švietimo ir ugdymo krypčių grupėje;

      1.3. turėti pedagogo profesinę kvalifikaciją ;

      1.4. turėti ne mažiau kaip 5 metų pedagogo praktinės veiklos patirties.

 1. Šias pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius formaliojo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą;

      2.2. žinoti švietimo politikos, personalo valdymo, administravimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;

      2.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti ir naudotis „MS Office“ programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa.

 1. Papildoma kompetencija:

      3.1. vadovavimo švietimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

      3.2. kvalifikacijos tobulinimą liudijantys pažymėjimai ir (arba) mokslinės publikacijos švietimo politikos, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar specialiojo ugdymo veiklos strateginio planavimo bei organizavimo, kitose su švietimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse, gauti per paskutinius 3 metus;

      3.3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija;

      3.4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Darbo užmokestis: koeficientas 8,1 (712,80 eurų)

Pretendentas iki 2020 m. birželio 26 d.  Valstybės tarnybos departamento svetainėje (www.vtd.lt) privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. pretendento anketą (pagal 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 patvirtintą formą);
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
 7. informacinių technologijų išmanymą patvirtinantį dokumentą;
 8. direktoriaus pavaduotojo veiklos švietimo įstaigoje gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Centro veiklos galimybių (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.).

Pretendentai dėl darbo pobūdžio gali konsultuotis iki 2020 m. birželio 25 d. telefonu (8 447) 72 253.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Atitinkantys reikalavimus pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos departamento sistemą.

Preliminari atrankos pokalbio data 2020 m. liepos 8  d. 10.00 val. Jurbarko švietimo centre.

Atnaujinta Antradienis, 23 birželio 2020 09:23