Tarptautiniai

Seminaras Erasmus+ KA210 ,,The Project Compass: Navigating Ideas towards Projects"

  Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Giedrė Milkeraitytė 2023 m. birželio 6 ir 13-15 d. dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo organizuotame tarptautinių kontaktų mezgimo seminare „Erasmus+“ nedidelio masto partnerystėms „Projektų kompasas: nuo idėjos iki projekto“ Vilniuje, skirtame bendrojo ugdymo (įskaitant ikimokyklinį ugdymą), profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo sektorių atstovams.

Seminaras buvo skirtas programos „Erasmus+“ organizacijoms naujokėms, turinčioms mažai arba visai neturinčioms 2 pagrindinio veiksmo projektų įgyvendinimo patirties. Seminaro metu susipažinta su specifiniais nedidelio masto partnerysčių (KA210) reikalavimais, mūsų siekis – padėti dalyviams įveikti tam tikrus pirminius iššūkius, kurie kyla planuojant projektus.

Seminare siekta padėti dalyviams įveikti tam tikrus pirminius iššūkius, kurie kyla planuojant projektus.

Seminaro tikslas - pristatyti projektų planavimo pagrindus ir įkvėpti tarptautines partnerystes programos „Erasmus+“ nedidelės apimties partnerysčių projektų įgyvendinimui.

Seminaro dalyviai:

susipažino su „Erasmus+“ nedidelio masto partnerysčių projektų specifika;

kūrė naujus bendradarbiavimo tinklus ir ieškojo galimų projektų partnerių;

susipažino su įrankiais, padedančiais projekto idėją paversti projekto planu: nuo idėjos išgryninimo, poreikių kurti inovatyvius produktus nustatymo, kokybės stebėsenos iki naudos projekto dalyviams vertinimo ir rezultatų viešinimo;

buvo sudarytos sąlygos dalintis projektų idėjomis ir jas aptarti.

Į seminarą ypatingai buvo kviečiamos dalyvauti mažiau patyrusios organizacijos ir programos naujokai (organizacijos, neturinčios 2 pagrindinio veiksmo projektų įgyvendinimo patirties arba įgyvendinusios iki 2 projektų kaip partnerės ar projektų koordinatorės) iš įvairaus tipo organizacijų: vaikų darželių, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, įvairūs suaugusiųjų švietimo teikėjai (trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, muziejai, bendruomenės, nevyriausybinės ar kitokio pobūdžio organizacijos) iš įvairių šalių.

Dalinamės akimirkomis iš seminaro:

  Jurbarkas Education Center Deputy Director Giedre Milkeraityte 2023 June 6 and 13-15 participated in the international contact-building seminar "Erasmus+ for small-scale partnerships" "Project compass: from idea to project" organized by the Educational Exchange Support Fund in Vilnius, intended for representatives of the general education (including preschool education), vocational training, and adult education sectors.

The workshop was intended for new Erasmus+ organizations with little or no experience in implementing Key Action 2 projects. During the seminar, the specific requirements of small-scale partnerships (KA210) were introduced, our aim is to help participants overcome certain initial challenges that arise when planning projects.

The aim of the seminar was to present the basics of project planning and to inspire international partnerships for the implementation of small-scale partnership projects of the Erasmus+ program and to help participants overcome certain initial challenges that arise when planning projects.

Seminar participants:

-got acquainted with the specifics of Erasmus+ small-scale partnership projects;

-created new cooperation networks and looked for potential project partners;

-got acquainted with the tools that help turn the project idea into a project plan: from refining the idea, identifying the needs to create innovative products, quality monitoring to evaluating the benefits for the project participants and publicizing the results;

-conditions were created to share project ideas and discuss them.

Less experienced organizations and program newcomers (organizations that do not have experience in implementing 2 main action projects or have implemented up to 2 projects as partners or project coordinators) from various types of organizations were especially invited to participate in the seminar: kindergartens, general education, vocational training schools, various adult education providers (third-century universities, libraries, museums, communities, non-governmental or other organizations) from various countries.

We share a  few moments from the seminar:

001

003

005

006

007

008

009

010

011

012

004